۹ - ۲۲۴۳۹۸۶۴

معرفی دپارتمان پزشکی

متن معرفی

دوره و کارگاه های آموزشی

تماس با دپارتمان پزشکی

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با کارشناس دپارتمان: 09380416290 (خانم فرمانی)
آدرس کانال تلگرامی دپارتمان پزشکی:
https://t.me/acecr_medical