• مسابقه مناظره سال 97||||229||||اسلایدشو -- فرهنگی
  • امرله نادران||||136||||اسلایدشو -- فرهنگی
  • شهید محمدیمینی||||137||||اسلایدشو -- فرهنگی
  • مهارتهای ارتباطی||||215||||گزارش تصویری فرهنگی
  • آموزش­های قبل از ازدواج||||214||||گزارش تصویری فرهنگی
  • امکـان مینـا||||213||||گزارش تصویری فرهنگی
  • طب الرضا(ص)||||166||||گزارش تصویری فرهنگی
  • سمینار علمی مهارت ارتباطی در محیط کار||||234||||چندرسانه ای آموزش
  • درس جراحی دوره جامع آمادگی آزمون رزیدنتی دندانپزشکی||||236||||چندرسانه ای آموزش